Sejati ke?


Lama tak nampak kau,
Rindu sangat,
Rasa lemah sangat,
Kau tak rindu aku ke?
Kau tak rasa lemah ke?
Okay. Aku faham, kau takperlukan aku :(

25 November 2013
13:52 pm